Sysel Obecný

Podpora kolonie
sysla obecného

na veřejném
vnitrostátním letišti
Vyškov Marchanice

Podpora kolonie sysla obecného

POPIS PROJEKTU

MGSII-59 Podpora kolonie sysla obecného na veřejném vnitrostátním letišti Vyškov
(Přírodní památka a Evropská významná lokalita Letiště Marchanice)

TRVÁNÍ PROJEKTU

1. 1. - 31. 12. 2015

Finanční zdroje

  • EHP fondy 2009-2014
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědný Aeroklub Vyškov, z.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Aeroklub Vyškov na Moravě EEA Grants - Iceland, Lichtenstein, Norway Ministerstvo životního prostředí České republiky

PROGRAM

Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02.

CÍLE PROJEKTU

Projekt MGSII-59 se vztahoval k záchrannému programu sysla obecného (Spermophilus citellus) a řešil opatření 3.1 Péče o biotop, přesněji 3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla obecného jako celek. Současně projekt částečně řešil i opatření 3.5 Výchova a osvěta a to v rámci povinné publicity projektu.

Sysel obecný je kriticky ohrožený hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae). V 50. letech 20. století byl považován za významného hospodářského škůdce a byl cíleně huben. Dnes je ohrožen především ztrátou vhodných biotopů. Je chráněn podle české i evropské legislativy.

Sysel obecný, původně stepní druh, obývá v ČR pravidelně kosené či pasené travnaté plochy. Sysel se vyznačuje sociálním způsobem života v koloniích. Zimní období přečkává v podobě zimního spánku, který může trvat až 240 dnů. Na výskyt sysla obecného jsou svou existencí vázány další živočišné druhy.

V současnosti se sysel vyskytuje na 35 lokalitách ČR, na většině z nich jsou ale jeho kolonie málo početné (méně než 100 jedinců). Nejvýznamnější lokalitou je Přírodní památka Letiště Marchanice, kde se nachází kolonie o početnosti 600 jedinců. Jedná se o významnou původní populaci sysla obecného v České republice, která je m.j. velmi cenná z hlediska zachování výskytu a genofondu tohoto druhu na území České republiky. Vyškovská populace sysla obecného je jedna z mála v ČR, která je díky své početnosti schopna přežít i při mimořádných událostech. Právem je tak letiště Vyškov pod názvem Letiště Marchanice (CZ0623370) zahrnuto nařízením vlády č. 132/2005 Sb. do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000.

Sysel Obecný Sysel Obecný Sysel Obecný

Dne 6. 8. 2014 byla v této lokalitě zřízena Přírodní památka Letiště Marchanice, kde předmětem ochrany je právě sysel obecný. Zajištění existence a prosperity kolonie sysla obecného na vyškovském letišti je tak současně důležité pro naplňování evropských cílů ochrany přírody.

Sysel obecný je původně stepní druh, pro jehož existenci je nutná přítomnost krátkostébelného porostu do výšky 15 cm. Pouze za takových podmínek má sysel vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a má možnost včas zpozorovat potenciálního predátora.

Realizovaným opatřením v rámci programu MGSII-59 - Podpora kolonie sysla obecného na veřejném vnitrostátním letišti Vyškov (EVL Letiště Marchanice), oblasti podpory „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“ bylo zajištění managementu lokality na veřejném vnitrostátním letišti Vyškov (EVL Letiště Marchanice). To spočívalo především v intenzivním sekání veškerých travnatých ploch areálu letiště tak, aby výška stébla trávy nepřesáhla 15 cm.

Rovinný povrch letiště Vyškov umožňuje efektivní kosení trávy na malou výšku stébla, nastavovanou typicky na hodnotu 3 - 5 cm, v závislosti na rovnosti dané plochy. Jednotlivé seče se tak prováděly přibližně za 1 měsíc, kdy tráva dorůstala na výšku přibližně 15 cm. Při dostatečné četnosti sekání (4x ročně) tak byl trvale udržován nízkostébelný travní porost, který svou výškou do 15 cm představuje ideální biotop pro sysla.

Ponechání lokality bez provádění sečí v navrhovaném rozsahu a intenzitě by znamenalo okamžité zhoršení podmínek pro život kolonie sysla obecného v této lokalitě. Ponecháním travního porostu ve výšce nad 15 cm totiž neumožňuje syslu vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a nedává mu možnost včas zpozorovat potenciálního predátora. Toto má negativní vliv jednak na snižování početnosti kolonie z důvodu jeho napadání predátory, ale současně neposkytuje syslům potřebný klid k rozmnožování, starosti o mladé jedince a přijímání dostatečného množství potravy k úspěšnému přečkání období zimní hibernace. Zajištění pravidelného managementu na lokalitách s výskytem sysla obecného je tak stěžejním opatřením záchranného programu a realizované opatření má nejvyšší prioritu.

Od roku 2010 kdy byl na této lokalitě zaveden managenent jsou každý rok všechny travnaté plochy v areálu letiště pravidelně sečeny tak, aby poskytovaly optimální podmínky pro život kolonie sysla obecného. Kolonie je tak stabilizovaná na počtu cca 600 až 650 jedinců.

Výsledky projektu

V roce 2015 byl v rámci druhé výzvy podpořen projekt MGSII-59 Podpora kolonie sysla obecného na Letišti Vyškov Marchanice opět z finančních prostředků Evropských a Norských fondů, díky čemuž bylo možné mimo jiné zakoupit novou techniku na kosení travních porostů v celé lokalitě a požadované intenzitě. Jednalo se o traktor Zetor typ Proxima 90 a rider Park Pro 540 IX výrobce STIGA, sekací hlava 110 Combi Pro EL výrobce STIGA. Díky této investici bylo možné realizovat management lokality v plném rozsahu nejen v roce 2015, ale je možné jej spolehlivě a odborně zajišťovat i v následujících letech.

Lokalita letiště je hojně navštěvována rovněž širokou veřejností a to za účelem rekreace nebo sportovního vyžití. Největším rizikem pro kolonii sysla obecného spojeným s touto návštěvností je jejich možné nevhodné chování v této lokalitě a to především vypouštěním volně pobíhajících koček nebo psů. V případě, že by nebyl zaveden management lokality s výskytem sysla obecného, mělo by to za následek rušení syslů z jejich přirozené činnosti nebo dokonce jejich predaci.

V rámci povinné publicity k projektu byly vytvořeny informační brožury, které byly šířeny mezi návštěvníky akcí konaných na letišti za účelem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o výjimečnosti lokality, jež navštívili. V průběhu roku 2015 se na letišti Vyškov Marchanice uskutečnily dva informační semináře, na kterých se návštěvníci seznámili s životem sysla obecného v této lokalitě a opatřeními, která jsou realizována na jeho záchranu a to včetně projektu MGSII-59 podpořeného EHP fondy 2009-2014, Ministerstvem životního prostředí a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Díky realizaci projektu MGSII-59 - Podpora kolonie sysla obecného na veřejném vnitrostátním letišti Vyškov podpořeného EHP fondy 2009-2014, Ministerstvem životního prostředí a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska byla zavedena důležitá opatření a pořízeno potřebné strojní vybavení k dlouhodobému zajištění managementu lokality sysla obecného na letišti Vyškov Marchanice.

Fotogalerie

Ukázka zakoupené strojní techniky - traktor Zetor typ Proxima 90 a rider Park Pro 540 IX výrobce STIGA, sekací hlava 110 Combi Pro EL výrobce STIGA.